6th Kyu

6th Kyu (Green belt) Syllabus

Basics (Kiai on the final technique)

 • Oi-zuki
 • Gyaku-zuki
 • Kizami-zuki
 • Age-empi
 • Age-uke
 • Soto-uke
 • Uchi-uke
 • Gedan-barai
 • Shuto-uke
 • Mae-geri
 • Yoko-geri
 • Mawashi-geri

Combinations

 • Sanbon-uke - gyaku-zuki
 • Soto-uke - yoko-empi - gyaku-zuki
 • Uchi-uke - kizami-mae-geri - mae-geri
 • Age-empi - yoko-empi - mawashi-empi
 • Shuto-uke - kizami-mae-geri - nukite
 • Mae-geri - yoko-geri - mawashi-geri
 • Mae-geri - oi-zuki - gyaku-zuki (step back) - gedan-barai - mawashi-geri

Ippon Kumite

Ippon kumite for:
 • Jodan Chudan Mae-geri Yoko-geri Mawashi-geri Punch to side of head

Pad Work

 • Mawashi-empi
 • Mae-geri
 • Yoko-geri
 • Mawashi-geri

Kata

Self-defence

 • 3 Straight hand grab
 • 3 Cross hand grab
 • Double hand grab
 • 3 Rolling arm lock
©  Fudoshin Karate Club | Terms & Conditions Website by Ducktown Graphics